flying_2007

畫之 | MUSIC:

诗酒难叙,浅风随念。

一切因缘而起,因念而生。执着于某一事或某一物,就会患得患失,烦恼也接踵而至;如能看开一切,心无挂碍,就会无所畏惧。