flying_2007

黔岑往事:

到一池湖水里去吧/不要总是相信月上柳梢/就会有佳人来桥头相会/不要总是追忆似水流年/醉心一场风花雪月的浪漫/不能自拨/月桂树硕大的树冠/遮挡不住一丝寂寞/当月色漫过山岗/草地/野蔷薇/一抹忧郁的蓝渐渐袭上心头…………

                                                            ~     曾烟

吴噪音:

武康大楼 又名诺曼底公寓 始建于1924年。
电影 色戒 取景之地。
我看那些岁月如何奔驰
挨过了历史
便迎来新世界。